LEVERINGSVOORWAARDEN SOLID RECRUITMENT

Artikel 1: Algemeen

1. Alle offertes van Solid Recruitment zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een offerte is vastgelegd.

2. Solid Recruitment zal iedere opdracht bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.

3. Solid Recruitment behoudt zich het recht voor een opdracht eenzijdig te beëindigen. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het eenzijdig beëindigen.

Artikel 2: Werving & selectie

1. Door de aanvaarding van een werving & selectieopdracht neemt Solid Recruitment een inspanningsverplichting op zich. De presentatie van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.

2. Inlichtingen die door de opdrachtgever en de kandidaat aan Solid Recruitment zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard door Solid Recruitment.

3. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat.

4. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Solid Recruitment is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door Solid Recruitment en in strijd is met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van Solid Recruitment is in dat geval beperkt tot maximaal de met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen vergoeding.

5. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Solid Recruitment voor het werven en selecteren van een kandidaat en de opdrachtgever met de geselecteerde kandidaat een arbeidsrelatie aangaat, wordt de opdrachtgever een werving & selectiehonorarium in rekening gebracht ter grootte van 23,5% van het bruto jaarsalaris van de betreffende kandidaat (inclusief vakantiegeld), op basis van een voltijds dienstverband. In geval van een parttime werkweek wordt voor de berekening van het honorarium dus uitgegaan van een fulltime werkweek. Tevens geldt hierbij een minimum honorarium van € 7.500,00. De hiervoor genoemde honoraria zijn exclusief BTW.

6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een kandidaat, die door tussenkomst van Solid Recruitment met de opdrachtgever in contact werd gebracht, buiten Solid Recruitment om, direct dan wel indirect, werkzaamheden voor zich te laten verrichten. Het vorenstaande is  evenzeer van toepassing op organisaties die, dan wel door middel van een concernverband, dan wel anderszins aan de opdrachtgever gelieerd zijn. Voornoemde bepaling is ook van kracht gedurende een jaar nadat door tussenkomst van Solid Recruitment het laatste contact tussen de opdrachtgever en de kandidaat heeft plaatsgehad. Voorts is het de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Solid Recruitment voorgestelde kandidaten aan derden bekend te maken. Bij overtreding van hetgeen hiervoor is vermeld is de opdrachtgever aan Solid Recruitment een direct opeisbare en niet voor vermindering vatbare boete verschuldigd van zes bruto maandsalarissen exclusief BTW per overtreding, onverminderd het recht van Solid Recruitment om volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

Artikel 3: Detachering

1. De detachering van een medewerker (die een dienstverband heeft met Solid Recruitment) geschiedt voor de duur van de werkzaamheden. Deze duur wordt vooraf, in overleg met de opdrachtgever, ingeschat en vermeld in de met de opdrachtgever te sluiten detacheringovereenkomst.

2. Het door de opdrachtgever in haar eigen dienst (over)nemen van een gedetacheerde medewerker van Solid Recruitment en het daarmee voortzetten van enige werkrelatie met de gedetacheerde medewerker in een arbeidsverhouding met de opdrachtgever van Solid Recruitment is, zonder bijkomende kosten, mogelijk na een detacheringtermijn van minimaal 1850 gewerkte en aan de opdrachtgever gefactureerde uren. 

3. Solid Recruitment kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de gedetacheerde medewerker besluit, om hem/haar moverende redenen, de detachering eerder te beëindigen dan tussen de opdrachtgever en Solid Recruitment is overeengekomen.

Artikel 4: Facturatie

1. Bij detachering door Solid Recruitment worden de facturen opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende werkbriefjes, die de opdrachtgever binden. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat op de werkbriefjes het juiste aantal gewerkte uren staan inclusief eventuele overuren. Bij verschil tussen het door de medewerker bij Solid Recruitment ingeleverde werkbriefje en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Solid Recruitment ingeleverde werkbriefje als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.

2. De facturatie van de door de gedetacheerde medewerker gewerkte uren alsmede ook overige, uit de detachering voortkomende, kosten als bijvoorbeeld reiskosten vindt plaats volgens het in de detacheringovereenkomst vermelde uurtarief, exclusief BTW. Indien er werkzaamheden worden verricht buiten de normaal gebruikelijke kantooruren wordt voor deze uren een extra toeslag in rekening gebracht. Van maandag tot en met vrijdag 25%, op zaterdagen 50% en op zondagen en nationale- en/of christelijke feestdagen 100%.

Artikel 5: Betaling

1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Solid Recruitment ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie.

2. Uitsluitend betalingen aan Solid Recruitment werken bevrijdend. Betalingen aan medewerkers of het verstrekken van voorschotten aan die medewerkers zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

3. Indien een factuur van Solid Recruitment niet binnen de termijn genoemd onder punt 1 van dit artikel is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan, zonder ingebrekestelling, in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

4. De kopiefactuur van de door Solid Recruitment verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

5. Reclames over enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Solid Recruitment zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame berust bij de opdrachtgever. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte - door wie dan ook verleend - komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Solid Recruitment is ingeroepen respectievelijk de vordering door Solid Recruitment ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

7. Bij nalatigheid in betaling door de opdrachtgever behoudt Solid Recruitment zich het recht voor een door Solid Recruitment gedetacheerde medewerker onmiddellijk terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige verdere aansprakelijkheid.

Artikel 6: Tariefswijziging

1. Het staat Solid Recruitment vrij iedere verhoging van de loonkosten van een gedetacheerde medewerker als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten en verzekeringswetten en/of wijzigingen in de CAO, indien deze op de gedetacheerde medewerker van toepassing is, met ingang van het tijdstip van die verhoging door te voeren in haar tariefstelling.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. De werkzaamheden van een door Solid Recruitment gedetacheerde medewerker vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

2. Solid Recruitment draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door Solid Recruitment gedetacheerde medewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf. Evenmin is Solid Recruitment aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door Solid Recruitment gedetacheerde medewerkers zijn aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze door deze medewerkers zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.

3. Indien er sprake is van detachering van een medewerker door Solid Recruitment naar één van haar opdrachtgevers wordt de opdrachtgever aangemerkt als werkgever van de medewerker in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. De opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden van de medewerker te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen. De opdrachtgever is jegens Solid Recruitment verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat de medewerker zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van het vorenstaande niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende medewerker, nabestaanden van de medewerker of Solid Recruitment dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7A :1638 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens Solid Recruitment gehouden tot vergoeding van de schade aan de medewerker of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker.

4. De opdrachtgever kan rechtens worden aangesproken voor schade van een medewerker tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever aan ‘lijf, eerbaarheid en goed’, opgelopen tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever. Aangezien de opdrachtgever als enige invloed heeft op deze arbeidsomstandigheden, behoudt Solid Recruitment zich het recht voor om eventuele aanspraken ter zake aan het adres van Solid Recruitment te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zo nodig in vrijwaring te roepen.

Artikel 8: Geschillenregeling

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen, waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

 

 

Disclaimer 

Solid Recruitment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website. Solid Recruitment behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste strijdig is met de Nederlandse Wet- en Regelgeving alsmede de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Solid Recruitment in het bijzonder, behoudt Solid Recruitment zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen. 

Solid Recruitment is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Solid Recruitment beschikbaar is. Wijzigingen en type-/printfouten voorbehouden. Aan de inhoud van de pagina's kunnen geen rechten ontleend worden. 

© 2024 Solid Recruitment.